Deputy Plant Manager / Production Manager

Popis práce / Job description :

Pre non - automotive výrobnú spoločnosť  hľadáme vhodného kandidáta, ktorý bude schopný riadiť výrobu a plánovanie a zároveň ako budúci Plant Manager bude riadiť aj kvalitu/inžniering/logistiku. Daná pozícia má potenciál sa rozvinúť do role Plant Director.

Medzi základné pracovné činnosti patria: 

- Plánovanie a organizovanie výrobných procesov: Riaditeľ výroby je zodpovedný za plánovanie a organizovanie výrobných operácií a procesov v závode. To zahŕňa stanovenie výrobných cieľov, rozvrhovanie výroby a optimalizáciu výrobných postupov.

- Riadenie výrobných tímov: Sledovanie výkonnosti výrobných tímov a zabezpečenie efektívneho fungovania pracovnej sily. To môže zahŕňať poskytovanie vedenia, školení a podpory zamestnancov.

- Zabezpečenie kvality výroby: Monitorovanie a kontrola kvality výrobkov a procesov výroby, aby sa zabezpečilo dodržiavanie štandardov kvality a bezpečnosti.

- Riadenie výrobných zdrojov: Zabezpečenie optimálneho využitia výrobných zdrojov, ako sú ľudské zdroje, materiály, stroje a technologické vybavenie.

- Plánovanie a sledovanie nákladov: Riadenie rozpočtu výroby a sledovanie nákladov na materiály, prácu a prevádzku v závode.

- Implementácia zlepšovacích iniciatív: Identifikovanie a realizácia príležitostí na zlepšenie efektívnosti výroby a optimalizáciu procesov.

- Zabezpečenie dodržiavania predpisov: Dodržiavanie všetkých relevantných predpisov a smerníc týkajúcich sa prevádzky a výroby v závode, ako aj ochrana životného prostredia.

- Komunikácia a spolupráca: Komunikácia s inými oddeleniami a nadriadenými na účely plánovania, koordinácie a spolupráce pri dosahovaní výrobných cieľov a optimalizácii procesov.

Pracovné benefity / Work benefits :
- Ponúkame unikátnu možnosť pre kompetenčný rast škovnému výrobnému riaditeľovi!!!!!!!!
Podmienky prijatia / Conditions of admission :

- Skúsenosti v oblasti výroby a vedenia tímu vo výrobnom prostredí.

- Schopnosť plánovať a organizovať výrobné operácie efektívne.

- Znalosť výrobných procesov a technológií.

- Silné vodcovské a komunikačné schopnosti.

- Schopnosť riešiť problémy a robiť rozhodnutia za podmienok s obmedzeným časom a zdrojmi.

- Schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a požiadavkám trhu.

- Vzdelanie v oblasti inžinierstva, výroby alebo príbuznej oblasti (preferované, ale nie je povinné).

Lokalita / Location : Nitriansky kraj
Typ Úväzku / Job Type : plný
Plat / Salary : 7 000 - 9 000 EUR/mes
Referenčné číslo / Reference number : A936
Reagovať na ponuku / Respond to the offer